Дружеството, действащо под корпоративното име „Юробанк  Пропърти Сървисиз АД“ (наричано по-долу „Дружеството“) би искало да информира хората, които касае предоставянето на лична информация (наричани по-долу „Граждани“), посетителите или потребителите на тази уеб страница www.eurobankpropertyservices.net (наричана по-долу „Уеб страница“), че личните данни ще бъдат обработени съгласно условията по-долу, съответните клаузи на гръцкото, европейското и международно право за личните данни, които са в сила всеки път, както и с решенията, ръководните принципи и регулаторните актове на гръцките власти за защита на личните данни.

Администратор на данни
Администраторът на данни е дружеството, действащо под корпоративното име „Юробанк Пропърти Сървисиз АД“с адрес: гр. Атина, п.к. 11523, ул. „Амалиадос“ №20 и ул. „Еслин“ №7, с регистрация № 002296701000, телефон: 211-8809415

Лични данни, които Дружеството събира и обработва
Дружеството уверява, че личните данни се събират и обработват безпристрастно и законно. Под лични данни се има предвид информацията, която пряко или непряко индивидуализира Гражданина, в частност когато се отнася до идентификатори като име или имейл адрес. С попълването и предоставянето на електронната форма за контакт или във формата за деклариране на интерес (и двете могат да се намерят на уеб страницата), гражданите предоставят на дружеството тяхното име, имейл, адрес и телефон. Гореспоменатите данни, които събира Дружеството, са му изцяло необходими, за да може то да отговори на запитванията на Гражданите/да осигури заявените  услуги. (Моля, вижте по-долу „Цел на обработката на данни“). Гражданите трябва да са сигурни, че личните данни, които предоставят са верни и точно изписани, като се задължават да информират Дружеството, ако настъпят промени в тях. Гражданите са отговорни за всяка загуба или щета на Дружеството, както и на трети лица, които по някакъв начин са свързани с него, във връзка с предоставянето на невярна или неточна информация/лични данни. Гореспоменатите електронна форма за контакт  и форма за декларация за интерес съдържат полета, които се попълват в свободен текст. Гражданите не трябва да отбелязват в тези полета никаква поверителна и лична информация /данни, които се отнасят за тяхната раса или етнически произход, тяхната политическа принадлежност, техните религиозни или философски вярвания, техните генетични белези, сексуална ориентация, информация за тяхното криминално досие, техния осигурителен номер, номер на личната карта и др. В случай че гражданите предоставят/попълнят данни от гореспоменатата лична информация, трябва да са наясно, че единствено те ще носят отговорност за всички произтичащи вреди и последствията във връзка с  предоставянето им.

Цел на обработката на данни
Дружеството и/или обработващите, които по негово нареждане и от негово име събират, обработват и използват личните данни на Гражданите в съответствие с правните разпоредби в сила и условията на настоящото уведомление. Целта на събирането на обработването на личните данни е комуникацията между Дружеството и Гражданите, с цел да отговори на исканията на гражданите, изложени във формата за контакт или във формата за деклариране на интерес. Дружеството събира и обработва лични данни единствено и само за целите, споменати по-горе до степен то да може ефективно да постигне тези цели. Тези данни трябва да бъдат подходящи, релевантни и по никакъв начин да не са прекомерни по отношение на целите, за които се събират, а също така да бъдат поддържани в прецизен и когато е необходимо, актуализирани. 

Период на съхранение на личните данни
Данните се пазят само за определен период от време, необходим, за да се постигнат целите/задачите, заради които са събрани и обработени. След като горепосочения период приключи, данните се изтриват, освен ако  съответното законодателство не изисква да продължим да ги съхраняваме.

Сигурност на данните
Дружеството обработва личните данни по начин, по който да пази тяхната поверителност. Дружеството е взело предвид всички съответни  организационни  и технически мерки, за да осигури съхранението на данните, както и да ги защити от каквито и да било случайни или незаконни унищожавания, изменения, непозволени влизания, изтичане на информация или някаква друга форма на незаконна обработка на данните. Въпреки големите усилия, които се полагат, за да се пазят личните данни, Дружеството не може да гарантира сигурността на данните, които е получило посредством неговата Уеб страница, защото препращането на информация/данни посредством интернет не е напълно сигурно.

Получатели на данните
Получатели на данните са Дружеството и обработващите от името на Дружеството (За повече информация, относно  обработващите, моля погледнете  под съответната част на настоящото уведомление). Дружеството гарантира, че личните данни на Гражданите няма да бъдат прехвърляни, разкривани на трети страни за каквито и да било цели или употреба. Дружеството си запазва правото да разкрие личните данни на Гражданите, изисквани от съответното законодателство и/или от правителството, държавните агенции, публичната власт или правоприлагащите агенции.

Обработващи лични данни от името на Дружеството
Дружеството си сътрудничи с неговото дружество - майка „Юробанк Ергасиас S.A“, което действа като обработващ лични данни от името на и според инструкциите на Дружеството за целите, изложено по-горе и съхранява личните данни предоставени от Гражданите във формата за контакт и във формата за декларация за интерес. 

Бисквитки
Дружеството с цел да гарантира, че неговата Уеб страница функционира правилно, понякога слага малки файлове с данни или т.нар. „бисквитки“ в компютрите на Дружеството. За повече информация относно гореописаното, е необходимо Гражданите да се запознаят с Политиката за употреба на бисквитки на Дружеството.

Линкове към уеб страниците на трети страни 
Всяка взаимовръзка между Уеб страницата и уеб страница на трета страна чрез специални връзки (линкове, препратки или банери) не означава, че Дружеството поема отговорност за политиките, прилагана и от тези уеб страници по отношение на прилагането и защитата на личните данни. Гражданите трябва да са сигурни, че са информирани за прилагането и защитата на техните данни от тези уеб страници.

Право на достъп и право на възражение
Гражданите имат право да знаят дали техните лични данни се използват или са били използвани (Право на достъп, член 12 2472 от Закон 1997). Гражданите имат право също така да внесат писмени възражения по всяко време относно обработването на техните лични данни (Право на възражение, член 13 2472 от Закон 1997). Гражданите могат да упражнят своите споменати по-горе права като изпратят имейл на следния имейл адрес:  eurobankpropertyservices@eurobank.gr от имейла, който Гражданите са предоставили/попълнили във формата за контакт и във формата за декларация за интерес, така че Гражданите да могат да бъдат идентифицирани от Дружеството. Гражданите имат възможност да се обърнат по тези въпроси и към офисите на Дружеството на адрес: 7 Eslin Street & 20 Amaliados Street, 11523 Athens, Телефон: 211-8809393, Факс: 211-8809419.Преди да отговори и обработи искане, Дружеството си запазва правото да изисква от Гражданите да удостоверят своята идентичност.

Контакт с Гръцките органи за защита на личните данни.
В случай, че Гражданите установят, че защитата на техните лични данни е била нарушена по някакъв начин, те имат право  да подадат жалба до гръцките власти за защита на личните данни:

Гръцки органи за защита на личните данни

Hellenic Data Protection Authority
1-3 Kifissias Avenue, 11523 Athens, Greece
Телефон: +302106475628
И - мейл: contact@dpa.gr

Тъй като настоящото уведомление и сроковете посочени тук могат да бъдат променени, Гражданите са длъжни  да проверяват съдържанието на информация за евентуални промени.