„Юробанк Пропърти Сървисиз“ АД (16, Eslin St. & 20, Amaliados St., P.C.11523, Athens, General Commercial Registry No. 0002296701000, VAT No. 094158466 Tax Office FAE Athinon, phone number 2118809415) (наричано по-долу „Дружеството“) предоставя чрез настоящата уеб страница (наричана по-долу „Уеб страница“) на посетителите на Уеб страницата (наричани по-долу „Посетители“) възможността да се информират за дейността на Дружеството, както и за услугите, предлагани от него.

Преди да използват Уеб страницата, Посетителите трябва внимателно да прочетат настоящите условия (наричани по-долу „Условия“).

1. Условия на договора
Условията уреждат използването на Уеб страницата от Посетителите и затова е необходимо да ги прочетат внимателно. С използването на Уеб страницата се счита, че Посетителите напълно и безусловно приемат Условията. Ако Посетителите не са съгласни с Условията и не желаят да се обвързват с тях, те не трябва да продължават използването на Уеб страницата.

2. Изменения
Дружеството има право да променя Условията по всяко време, ако счита за необходимо. Всички промени и тяхното прилагане влизат в сила от момента, в който се появят онлайн в Уеб страницата. Използването на Уеб страницата след гореспоменатите промени на Условията трябва да се считат за приети от Посетителя  на променените Условия.

3. Достъп до Уеб страницата – задължения/ отговорности на Посетителя
Посетителят трябва да използва Уеб страницата само за законосъобразни цели в съответствие с правилата и разпоредбите на гръцкото, европейското и международното право, законодателството, което регулира телекомуникациите и принципите на Дружеството, които периодично ще могат да бъдат намерени на Уеб страницата. Посетителят използва Уеб страницата по собствено желание, със собствено оборудване и софтуер и той е отговорен за защитата на неговата/нейната система от вируси и други злонамерени софтуери. Посетителят трябва да се въздържа от всякакво поведение, което ограничава или възпрепятства употребата на Уеб страницата от трети страни, които претоварват или подкопават системите на Дружеството и от каквито и да било други незаконни злоупотреби и нелоялни практики по време на използването на Уеб страницата. Посетителят носи отговорност за всички вреди, причинени на Дружеството от неговите действия или бездействия, които представляват нарушение на неговите/нейните задължения посочени тук, включително случаите, в които  Дружеството е въвлечено в съдебни спорове или се изисква плащането на глоби или друг вид обезщетение на трети страни в резултат на това, че Посетителят е нарушил неговите/нейните задължения, посочени тук.


4. Ограничаване отговорността на банката
Уеб страницата е предоставена на Посетителите „в състоянието, в което е“, без всякакви допълнителни гаранции за нейната функционалност и съдържание, като се има предвид, че употребата на Уеб страницата е предоставена единствено на отговорността на Посетителите. Независимо от факта, че Дружеството полага всички възможни усилия, То не гарантира точността, пълнотата, яснотата, адекватността, валидността, възможността и непрекъснатото предаване на информацията и съдържанието на Уеб страницата. При никакви обстоятелства, включително небрежност, Дружеството не носи отговорност за всички вреди, причинени от Посетителите умишлено или в резултат на употребата на Уеб страницата и включената тук информация.

Горепосочената информация, а също и всяка друга информация, предоставена чрез Уеб страницата не отразява становищата или позицията на Дружеството, не представлява пряка или непряка препоръка или съвет за извършване на инвестиция или каквото и да е друго действие имащо финансово въздействие, не представлява предложение или покана за предложение, не представлява приемане на предложение за сключване на договори от всякакъв вид или сделки с Дружеството или други трети страни. Посетителят трябва да използва неговата/нейната лична преценка относно оценяване на предоставената информация и да действа по негова/нейна собствена воля, без да търси отговорност от страна на  Дружеството за вреди, причинени от Посетителя, произтичащи от употребата на информацията, предоставена чрез Уеб страницата.

Дружеството е предприело всички необходими мерки, наложени от търговските практики, за да гарантира високо ниво на сигурност и защита единствено на нейните собствени системи.  Дружеството обновява своите системи за сигурност и антивирусни програми. Независимо от гореописаното, Дружеството не гарантира, че в Уеб страницата няма вируси и Дружеството не носи отговорност за всички вреди, нанесени нат оборудването, софтуера, файловете на Посетителя, както и за каквито и да било други вреди, причинени на Посетителя от вируси или други злонамерени софтуери.


5. Права на индустриална и интелектуална собственост/ авторско право
Търговското наименование, запазената марка и останалите отличителни характеристики, а също и цялото съдържание на тази Уеб страница, с изключение на защитените от трети страни права, включително, но не само текстове, графики, снимки, видео материали, новини, заглавия, информация, данни, графики, илюстрации, имена/ заглавия и описания на продукти-услуги, интерфейс, представяне и структура на съдържанието, софтуер са предмет на изключителни права на интелектуална/ авторско право и индустриална собственост на Дружеството, защитени от гръцкото, това на Европейски съюз  и международното право. Посетителите могат само да разпечатват, копират или съхраняват ограничена част от гореспоменатото  съдържание на Уеб страницата,  при условие, че цитират източника, единствено за тяхна лична употреба.  Всяка употреба с търговска или друга цел е забранена.  Ясно е посочено, че гореспоменатото по никакъв начин не може да се тълкува като възлагане или прехвърляне на правата на интелектуална собственост / авторски права на Дружеството на Посетителите по какъвто и да е начин. Съответно никое от съдържанието на Уеб страницата не може да бъде копирано, възпроизведено, изтрито, повторно публикувано, продавано, предавано, разпространявано, изпълнявано, публикувано, изтеглено, превеждано, модифицирано и експлоатирано частично или по какъвто и да е начин, без предварителното изрично писмено съгласие на компанията.

Защитата на всякакви други търговски марки, отличителни характеристики и интелектуална (авторско право) собственост, принадлежащи на трети страни, показани на сайта, попадат в тяхната област на отговорност.

6. Връзки с уеб страниците на трети страни.
Уеб страницата може да съдържа специални връзки (линкове, препратки или банери) на уеб страници, притежавани от трети страни и следователно тези уеб страници и тяхното съдържание не следва да са подчинени на администриране от  Дружеството. По  тази причина, Дружеството не поема отговорност за тези уеб страници и тяхното съдържание и не дава никакви гаранции, мотивиране или препоръки към Посетителите относно тях. Специалните връзки са предоставени само за удобство на посетителите и уеб страниците на третите страни имат собствени условия за използване. За запитвания и други въпроси относно или във връзка с употребата на уеб страниците на трети страни, Посетителите е необходимо да се обърнат към администраторите на тези уеб страници, а не към Дружеството.

7. Условията са уредени в разпоредбите на Гръцкото право.
Съдилищата на Атина са компетентни да прилагат Условията и да решават който и да било спор, възникнал от или във връзка с Условията.
Ако което и да било от Условията бъде обявено за недействително или невалидно, останалите Условия  няма да бъдат засегнати , остават в сила и ще бъдат приложени в пълна сила.
Условията са изготвени първоначално на на гръцки и преведени на английски език. Оригиналната версия на Условията е на гръцки. В случай на разминаване между английската и българската версия на Условията, преимущество има гръцката версия.
8. Контакт
За всички бъдещи запитвания и заявки относно Сайта, Посетителите могат  да се обърнат към Дружеството, като използват следните данни за контакт: Mr. Pterountios Ilias, телефонен номер: 211 8809354, и- мейл адрес: ipterountios@eurobank.gr